Podvojné účtovníctvo /PU/

- účtovanie prvotných dokladov  a to:

- došlých faktúr,

- vyšlých faktúr,

- pokladničných dokladov,

- bankových výpisov,

- interných dokladov,

- iných záväzkov,

- kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov,

- vedenie hlavnej knihy, denníka, pokladničných kníh, knihy cenín a SF, knihy krátkodobého a dlhodobého majetku, kníh došlých a vyšlých faktúr,

- informačné výkazy - hospodárenie spoločnosti, saldo vyšlých, došlých faktúr,

- informačné výkazy hospodárenia spoločnosti podľa akcií, stredísk,

- spracovanie ročnej uzávierky, dokladovej inventúry, doklady pre vykonanie inventarizácie,

- spracovanie  mesačných, príp. štvrťročných výkazov DPH, zoznam dokladov  pre účely dane,

- vypracovanie daňového priznania pre právnicke osoby,

- vypracovanie výkazov súvahy, zisku a strát a poznámok.

 

cenník