Zákon 222/2004 Z.z. odpočítanie dane a zjednodušené doklady

24.10.2013 18:42

Platiteľ podľa § 51 má právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/  ak /okrem iných podmienok/  má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71. Podľa § 71 ods 1 hovorí o tom, čo na účely tohto zákona je faktúra, kde sa odvoláva aj na § 74. A práve § 74 ods. 3 hovorí o zjednodušenej faktúre, na základe ktorej  je právo na odpočítanie dane.

Znenie § 74 ods. 3:

(3) Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje podľa odseku 1. Zjednodušenou faktúrou je

a) doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),

b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu,29a) ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena ovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; oklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 ísm. g),

c) podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre otorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení alepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa lužby a jeho identifikaččíslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,

d) faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

 

 VYKLAD FINANČNEHO ÚRADU k § 74

Zjednodušené faktúry_www.drsr.sk.pdf (33001)