Stali ste sa SZČO? Aké povinnosti voči úradom - 2012.

19.03.2012 15:29

1.  Daňový úrad 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

tlačivá:

- právnické osoby - registracia_dzp_po.pdf (333,1 kB)

- fyzické osoby - registracia_dzp_fo.pdf (325,7 kB)

 

2. Zdravotné poistenie

SZČO povinný oznámiť o vzniku do 8 dní od získania oprávnenia.

Povinnosť platiť preddavky:

 

pre rok 2012

SZČO - zamestnanec

výšku preddavku

SZČO - rodič. príspev.

si určia sami,

SZČO - poistenec štátu

môže byť 0

 

a/výšku preddavku si určia sami,

SZČO

minimálne z VZ 339,89

 

b/ možnosť dohodnúť i nižšie

 

preddavky

 

 Poistenci štátu: § 11 ods. 7.doc (33,5 kB)

Osoby vymenované v §11 ods.7 ako poistenci štátu sú poistencami štátu bez ohľadu na ich príjem, a bez ohľadu na to, či sú aj zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. To znamená, aj keď majú vlastný príjem, štát bez ohľadu na výšku ich príjmu platí za nich poistné na zdravotné poistenie. Na druhej strane ak poistenci štátu majú príjem zo zárobkovej činnosti, sú povinní z tohoto príjmu platiť zdravotné poistenie, bez ohľadu na výšku príjmu. Nie je daná vo všeobecnosti žiadna hranica príjmu, pod ktorú by poistenie neplatili.

 VSZP 

https://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=135

tlačivo: VSZP_Oznamenie_o_vzniku_zmene_a_zaniku_platitela_poistneho_2011_vyplnitelne.pdf (285 kB)

DOVERA
tlačivo: Dovera_oznamenie.pdf (344,6 kB)

UNION

tlačivo: UNION_oznamenie_o_zmene.pdf (106,8 kB)

 

3. Sociálne poistenie

SZČO má povinnosť prihlásiť sa na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1.7. (1.10.) roku nasledujúceho po roku, kedy jej príjem presiahol 12-násobok minimálneho základu SZČO /pre rok 2012 t.j. 4078,68 €/.

T.z., že keď v roku 2012 je začínajúca SZČO, príjem za rok nedosiahla, nie je povinná sa prihlásiť, ale je možné sa poistiť, resp. prihlásiť k platbám dobrovoľne. Povinnosť prihlásiť sa na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie bude povinné v roku 2013, ak v roku 2012 dosiahne príjem, ktorý presiahne 12-násobok minimálneho základu SZČO.