VSZP - odpoveď na otázku ako uvádzať ŠS pri platbách trvalým príkazom

23.05.2012 10:40

 Otázka VSZP

 

Dobrý deň.

Telefonicky som sa informovala na Vašom call centre ohľadne uvádzania VS a ŠS v príkaze na úhradu.

 Podľa Vyhlášky 130/2012 bolo schválené v § 3, že  platby do zdravotnej poisťovne musia obsahovať okrem VS aj špecifický symbol v tvare MMRRRR, prípadne RRRRMM. Moja otázka bola smerovaná na úhrady, ktoré sa robia cez banky, ale trvalým príkazom. Vaša informátorka ma ubezpečila, že ak má niekto na mesačné preddavky v banke vytvorený trvalý príkaz, že nie je potrebné, aby ŠS symbol obsahoval MMRRRR, nakoľko trvalým príkazom nie je možné uvedené mesiace špecifikovať.

 Avšak pre mňa táto informácia je nepostačujúca, nakoľko do 15.4.2012 uvedené bolo len doporučené a od 15.4.2012 je to vyhláškou v § 3 účinné. Mňa by zaujímalo, v prípade, ak nepožadujete pri úhradách trvalým príkazom ŠS – MMRRRR, či uvedené považujete aj za nesankcionovateľné. Na Vašej ww stránke som žiadnu takú informáciu nenašla.

 Ďakujem, príjemný deň.

 Mgr. Viera Bátorová

 

 Odpoveď VSZP:

 Dobrý deň,

 dňa 15.04.2012 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „vyhláška“), ktorá upravuje používanie variabilného a špecifického symbolu pri úhrade preddavkov na poistné a nedoplatkov.

 Identifikácia platieb

 Variabilný symbol:

zamestnávatelia – IČO zamestnávateľa doplnené (na konci) dvomi nulami, prípadne pridelené číslo platiteľa príslušnou pobočkou VšZP, SZČO – rodné číslo fyzickej osoby, prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP, ostatní platitelia – rodné číslo, prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP.

 V prípade, že platiteľ uhrádza nedoplatok na poistnom alebo sankciu predpísané platobným výmerom, je potrebné ako VS uvádzať číslo uvedené na príslušnom platobnom výmere.

 Konštantný symbol:

3558 pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné

0058 pri úhradách sankcií

 Špecifický symbol:

RRRRMM alebo MMRRRR (R-rok, M-mesiac) – špecifickým symbolom si platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť.

Platba označená správnym špecifickým symbolom (ďalej len ŠS), bude pripárovaná k predpisu podľa zadaného obdobia. Ak ŠS nebude označený alebo bude nesprávny, platba bude pripárovaná k tomu najstaršiemu obdobiu, v ktorom mal platiteľ nedoplatok (v zmysle obchodného zákonníka §  330 ).

 Zároveň Vám uvádzame, že podľa § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť úradu porušenie povinností uvedených v § 22 ods. 2, § 23 ods. 1, 4 až 6 a ods. 8 a § 24 .

 Kontakty do pobočiek VšZP nájdete na stránke www.vszp.sk  v záložke Kontaktné miesta.

 Na našej internetovej stránke www.vszp.sk nájdete kompletné zľavy a výhody, ktoré poskytujeme pre svojich poistencov, nájdete ich v sekcii Výhody a zľavy.

 Ak máte záujem o novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, o výhodách a zľavách pre poistencov, prosím vyplňte registračný formulár na stránke www.vszp.sk v záložke Chcem dostávať na svoj e-mail newsletter.

  S pozdravom

Tím Call centra VšZP

 

Aktualizácia 4.6.2012

Dobrý deň,

na Váš e-mail ohľadne špecifického symbolu Vám  bolo odpovedané dňa 11.5.2012.

 Pre úplnosť našej odpovede ešte uvádzame:

 Pre identifikáciu platieb sa uvádza:

Špecifický symbol:
RRRRMM alebo MMRRRR (R-rok, M-mesiac) – špecifickým symbolom si platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť.
Platba označená správnym špecifickým symbolom (ďalej len ŠS), bude pripárovaná k predpisu podľa zadaného obdobia. Ak ŠS nebude označený alebo bude nesprávny, platba bude pripárovaná k tomu najstaršiemu obdobiu, v ktorom mal platiteľ nedoplatok (v zmysle obchodného zákonníka § 330).

 

Pokuty a sankcie neudeľuje zdravotná poisťovňa, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou., ktoré sú vymedzené v § 26 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona je zverejnené i na našej internetovej stránke www.vszp.sk / Zákon o zdr.poistení (stránka vľavo dole).

 Za neuvedenie špecifického symbolu sa pokuta neudeľuje.

Kontakty do pobočiek VšZP nájdete na stránke www.vszp.sk v záložke Kontaktné miesta.
 Na našej internetovej stránke www.vszp.sk nájdete kompletné zľavy a výhody, ktoré poskytujeme pre svojich poistencov,
nájdete ich v sekcii Výhody a zľavy.
 Ak máte záujem o novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, o výhodách a zľavách pre poistencov, prosím vyplňte registračný formulár na stránke www.vszp.sk v záložke Chcem dostávať na svoj e-mail newsletter.

S pozdravom 

Tím Call centra VšZP