Uplatňovanie spotreby PHM v JU

04.11.2011 18:54

Výdavky na nákup PHL si môže živnostník uplatňovať troma spôsobmi

1.    Prvým spôsobom je uplatňovanie PHL do výdavkov podľa cien v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. V praxi to vyzerá tak, že každý bloček z nákupu PHL si zaúčtuje v plnej výške do peňažného denníka v stĺpci prevádzková réžia a zároveň si vedie knihu jázd, v ktorej zaznamenáva každú jazdu. Na základe knihy jázd si vypočíta spotrebu vozidla.

Veľkým pomocníkom pri výpočtoch sú ekonomické programy. Takmer všetky obsahujú knihu jázd, kde stačí zadať potrebné informácie pre výpočet spotreby, ktorými sú čas, miesto, účel jazdy, cena PHL, počet prejdených kilometrov a v neposlednom rade spotreba vozidla podľa technického preukazu.

Program tieto údaje spracuje a vypočíta normovanú spotrebu. Tá je často krát iná ako skutočná spotreba, ktorá závisí od spôsobu jazdenia. Ak živnostník jazdí menej úsporne ako je stanovené v technickom preukaze, jeho skutočná spotreba PHL je vyššia ako normovaná. V tomto prípade vzniká rozdiel medzi normovanou spotrebou a bločkami zaúčtovanými v peňažnom denníku, ktorý je potrebné v rámci uzávierkových operácií na konci roka preúčtovať do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane. Môže sa vyskytnúť aj opačný prípad, kedy jazdí úspornejšie, teda skutočná spotreba je nižšia ako normovaná. Vtedy sú daňovým výdavkom len skutočne vynaložené náklady na PHL.

Spôsob uplatňovania PHL na základe knihy jázd môžu využívať živnostníci, ktorí majú vozidlá zaradené v majetku firmy ale aj takí, ktorí používajú vlastné motorové vozidlá na služobné účely. Pri vlastných vozidlách si môžu uplatniť do výdavkov aj paušálnu náhradu za používanie vozidla, ktorá je určená zákonom.

 

2.    Druhým spôsobom je uplatňovanie PHL formou paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné obdobie.Je to  samozrejme  primerané aj od počtu najazdených kilometrov a podľa stavu tachometra na začiatku a konci roka. Tento spôsob platí od 01.03.2009.

Ide o zjednodušený spôsob uplatňovania spotreby, nevyžaduje si vedenie knihy jázd a prepočítavanie spotreby PHL podľa technického preukazu. Živnostník si každý bloček z nákupu PHL zaúčtuje v plnej výške do peňažného denníka v stĺpci prevádzková réžia. Na konci konkrétneho obdobia (deň, mesiac, štvrťrok, rok) si cez interný doklad zníži sumu prevádzkovej réžie o 20%, ktorú potom zaúčtuje do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane (ďalej len NZD). Niektorí postupujú aj tak, že pri účtovaní bločku rozdeľujú 80% do prevádzkovej réžie a 20% do výdavkov NZD.

V praxi sa často stretávame s otázkou, či tento spôsob uplatňovania PHL môžu využívať aj živnostníci, ktorí majú súkromné vozidlá využívané na služobné účely. Keďže pri paušálnych výdavkoch je potrebné sledovať počet najazdených kilometrov a tiež stav tachometra na začiatku a konci roka, nie je možné využiť tento spôsob uplatňovania aj pre súkromné vozidlá.

Ďalšou otázkou, ktorá vyplýva z tohto spôsobu uplatňovania PHL je to, čo sa považuje zapreukázateľný nákup. Správca dane môže preveriť správnosť vykazovanej spotreby napríklad tak, že preverí, či vozidlo najazdilo taký počet kilometrov, ktorý zodpovedá skutočnému nákupu PHL, ktoré si živnostník zaúčtoval.  Zároveň môže skúmať počet prejdených kilometrov primerane k podnikateľskej činnosti a porovná ho so stavom vykazovaným v minulýchobdobiach.

Samostatnou témou je uplatnenie odpočtu DPH z nákupu pohonných hmôt. Od januára 2010 platí, že ak si živnostník vie preukázať rozsah použitia PHL na účely podnikania, napr. evidenciou jázd alebo inom evidenciou, môže si uplatniť odpočítanie dane do výšky 100%. Ak nevie túto skutočnosť preukázať, môže si daň odpočítať len do výšky paušálnych výdavkov (80%), pričom platí, že v obidvoch prípadoch musí mať doklad o nákupe PHL.

 

3.    Tretí spôsob je najmenej využívaný a ide o uplatnenie na základe dokladov o nákupe PHL, ale len do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla.  Takéto vozidlo musí byť vybavené jednotkou satelitného sledovanie pohybu vozidla. V praxi je to najmenej využívaný spôsob.

 

Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné. Živnostník sa môže rozhodnúť a vybrať si spôsob preukazovanie spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší. Pokiaľ sa rozhodne musí tento spôsob uplatniť za celé zdaňovanie obdobie.

Najčastejšie sa stretávame s prvým klasických spôsobom uplatňovania spotreby PHL a to na základe spracovanej knihy jázd. Predsa ide o 100% uplatnenie výdavkov,  nie je však vylúčené, že živnostníci sa začnú vyhýbať vedeniu knihy jázd a prejdú na paušálne výdavky.


Autor: Kotrbancová Andrea, konzultant programu ALFA jednoduché účtovníctvo