Príjem z podielov na zisku a dividend za rok 2011

09.05.2012 12:05

POZOR!

Fyzické osoby, ktoré dosiahli príjem podľa § 10b ods. 1 pís. e /Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení/ nahlasujú do 31.5. nasledujúceho obdobia uvedený príjem na tlačive, ktoré bolo vydané Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 zverejnenej v čiastke č. 31/2012. Týka sa to príjmu, ktorý bol prvýkrát vyplatený za dividendy dosiahnuté za účtovné obdobie roka 2011.

 T.z. Ak v roku 2012 budú vyplatené podiely na zisku za rok 2011, fyzická osoba tieto príjmy podľa zákona o dani z príjmov nezdaňuje, ale je ich povinná nahlásiť zdravotnej poisťovni do 31.5.2013 na nižšie uvedenom tlačive!

Tlačivo:

oznamenie-prijmoch.doc (40,5 kB)

 

"Príjem podľa § 10 ods. 1 písm. e"

 podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu 24) (ďalej len "dividendy").