Prerušenie živnosti

26.06.2013 12:12

Povinnosť oznámiť prerušenie živnosti:

- finančnej správe - sekcii daňový úrad

- zdravotnej poisťovni /pozor, tu je povinnosť dobrovoľnej platby/

- sociálnej poisťovni.

 

Čo vyplýva z pohľadu Zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov /§ 6/:

podľa § 17 ods. 8 pís. a/ - ak prerušenie živnosti neobnoví do lehoty podania daňového priznania t.j. do 31.3. XXXX - upraví základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k prerušeniu /ako keby skončil/, o:

/vedie sa evidendia podľa § 6 ods. 11 alebo 14/

-  cenu nespotrebovaných zásob,

- zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 pís. b/, d/ a e/,

- opravných položiek k nadobudnutému majetku,

- výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19,

- výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h/ 1-5 bode a písm. i,

- pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť,

- pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane

/uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10/

- cenu nespotrebovaných zásob,

- výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ids, 2 písm. h/ a i/.

 

Čo vyplýva z pohľadu Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty § 81

Prerušenie živnosti nezakladá povinnosť zrušiť registráciu z pohľadu Zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

Podľa § 81  Zrušenie registrácie

- ods. 1 môže platiteľ registrovaný podľa § 4 /t.j. tuzemská zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za 12 mesiacov obrat/ požiadať o zrušenie registrácie z dôvodu, že nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49790 €. 

-  ods. 2 platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane.

- ods. 4 - registráciu môže zrušiť i daňový úrad, ak zistí, že sú splnení podmienky na zrušenie registrácie /podľa ods. 1 a 2/ alebo opakovane neplní povinnosti - nepodané daňové priznania, neplatí vlastnú daň§ovú povinnosť, nezastihnuteľný na adrese sídla, porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

 

Ak je vydané rozhodnutie o zrušení registrácie, v ktorom je určený deň kedy FO prestáva byť platiteľom:

- do 10 dní je povinná odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii,

- v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na:

a/ majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočnej odpočítaná

b/ majetok, ktorý nadobudol bez dane /§ 10 ods. 1/ a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočnej odpočítaná.

 

Vypočíta sa zo:

- zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu /Zákona 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov/ ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia

- ceny zásob zistenej podľa osobitného  predpisu /Zákon 431/2002 Zl.z. o účtovníctve v zmení zákona č. 562/2003 Z.z./ ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.