Podmienky pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti

28.04.2013 11:48

 

Základna podmienka nároku na dávku:

poistenec musí byť poistený v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie najmenej dva roky.

Nárok na dávku vzniká:

- odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Nárok na dávku zaniká:

- po šiestich, resp. štyroch mesiacoch (po uplynutí podporného obdobia),

- pri vyradení z evidencie úradu práce,

- nástupu do zamestnania,

-  počas poberania nemocenského, ošetrovného, materského a rodičovského príspevku.

Ako a kde požiadať o dávku:

- v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

- predložiť oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vyplneného tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti,

- priložiť treba aj Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti z posledného zamestnania.