Podávanie daňových priznanie elektronicky od r. 2012

24.11.2011 19:54

Daňovým poriadok sa mení aj podávanie daňových priznaní. Plátci DPH už za mesiac december 2011 alebo za 4. štvrťrok 2012 sú povinní zasielať všetky daňové priznania len elektronicky.

Info DU:

novej elektronickej komunikácii od  1.1.2012,  bude  na základe novo prideleného certifikátu

-      pre tento spôsob elektronickej komunikácii budú s daňovým subjektom uzatvárané nové dohody o elektronickom doručovaní, ktoré nadobudnú platnosť dňom podpísania avšak účinnosť nadobudnú až k 1.1.2012.

 -      čo sa týka dohôd uzatvorených podľa zákona o správe daní, tieto  zostávajú  v platnosti aj naďalej, nakoľko v zmysle  prechodných a záverečných ustanovení § 165 ods. 1 daňového poriadku – právne úkony a ich účinky  pri správe daní, ktoré nastali do účinnosti daňového poriadku, zostávajú zachované.

-       nebudú sa vydávať ani  Dodatky k doteraz uzatvoreným dohodám

-       bude na rozhodnutí daňového subjektu či aj naďalej bude zasielať písomnosti na základe dohody uzatvorenej v zmysle zákona o správe daní  a podmienok v nej stanovených (do 5 dní predkladať na DÚ aj krycí list) alebo uzatvorí novú dohodu o elektronickom doručovaní,

-       ďalšie informácie sledovať na drsr.sk