Platenie preddavkov na zdravotné poistenie - novela účinná od 15.4.2012

09.05.2012 10:44

Podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov

(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov (ďalej len „platba“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa
poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa označí
a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou /v
 prípade, že platiteľ uhrádza nedoplatok na poistnom alebo sankciu predpísané platobným výmerom, je potrebné ako VS uvádzať číslo uvedené na príslušnom platobnom výmere/,

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM
označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza,ak ide o nedoplatok po lehote splatnosti.

(2) Platba poštovou poukážkou sa označí ako pri platbe bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa odseku 1. Pri
tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, sa uvedie aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo
miesto prechodného pobytu, pri právnickej osobe sa uvedie obchodné meno alebo sídlo platiteľa poistného.

 

Ak ŠS nebude označený alebo bude nesprávny, platba bude pripárovaná k tomu najstaršiemu obdobiu, v ktorom mal platiteľ nedoplatok!

 

Konštantný symbol:

 

  • 3558 pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné
  • 0058 pri úhradách sankcií