Odpisovanie majetku od 1.1.2012

27.12.2011 11:48

 

Od januára 2012 sa menia pravidlá odpisovania hmotného majetku. Po novom

 sa majetok bude odpisovať mesačne.

 

Zjednotí sa spôsob odpisovania majetku pri všetkých druhoch jeho obstarávania,

 t.j. pri nákupe na úver, leasing, ale aj za hotové.

 

Doteraz platilo:

- podnikateľ si mohol v roku zaradenia majetku do užívania uplatniť celý ročný odpis do daňových výdavkov bez ohľadu na

dátum zaradenia tohto majetku do užívania.

 

Od 1.1.2012:

- podnikateľ si bude môcť v roku zaradenia majetku do užívania uplatniť iba pomernú časť z ročného odpisu, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa majetok používal, teda od začiatku užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Zvyšná časť ročného odpisu, ktorá sa neuplatnila do daňových výdavkov v roku zaradenia majetku do užívania, sa bude môcť uplatniť v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku. To znamená, že celkové zaťaženie podnikateľských subjektov sa nemení zavedením mesačných odpisov. Vzniká tu však možnosť presunúť si daňové výdavky z prvého roku odpisovania do ďalších rokov.

 

Od 1.3.2012

Aktualizácia 31.5.2012

Od 1.3.2012 bol opäť zmenený zákon a bolo ponechané odpisovanie majetku obstaraného leasingom tak ako sa odpisovalo doteraz /rozpočítanie na mesiace podľa zmluvy, napr. 36 mesiacov/. Avšak, ak niekto kúpil majetok na leasing v období január a február 2012, táto zmena uvedeným nákupom nepodlieha. Pokiaľ MF SR k uvedenému nezaujme stanovisko, je potrebné takýto majetok odpisovať podľa zákona platného k 1.1.2012.