Nové fakturačné pravidlá podľa zákona 222/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov

06.01.2013 15:19

 

S účinnosťou od 1. januára 2013 SR preberá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (ďalej len „fakturačná smernica“).

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre podniky v súvislosti s ich povinnosťami fakturácie sa v rámci nových fakturačných pravidiel jasne určuje členský štát, ktorého pravidlá fakturácie sa majú pri dodaní tovaru a služby uplatniť. Zároveň sa v záujme zlepšenia fungovania vnútorného trhu stanovuje pre všetky členské štáty jednotná lehota na  vyhotovenie faktúry v súvislosti s určitými cezhraničnými dodaniami tovarov alebo poskytnutiami služieb.

 

K uvedenému vydal daňový úrad metodický pokyn:

DPH_metodický pokyn k fakturacii_1.1.2013.pdf (148 kB)