Nezdaniteľná čiastka FO pre rok 2011

18.11.2011 19:03

Nezdaniteľná čiastka pre rok 2011 pre fyzické osoby činí 3559,30 €.

 

Uplatniť si ju môžu iba daňovníci, ktorí majú príjmy podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v zneníé neskorších predpisov:

§ 5 - príjmy zo závislej činnosti

§ 6 odst. 1 - príjmy z podnikania - a/ z poľnohopsodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, b/ zo živnosti, c/ z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedenév písmenách a/ a b/,

§ 6 odst. 2 - príjmy z inej samostatnej zárobkovejčinnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5  /viď podrobnejšie zákon/.