INTRASTAT

10.10.2013 10:19

INTRASTAT

Je to systém informácií o pohybe  tovaru medzi členskými štátmi, ktorý má štatút Európskej únie.

Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. 
Tovar, ktorý má štatút Európskej únie (ďalej len „tovar Európskej únie“ alebo „tovar EÚ“) je:

 • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území Európskej únie,
 • tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu v niektorom členom štáte EÚ,
 • tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a/alebo b).

Môžu to byť tovary:

 • nakupované a predávané,
 • na spracovanie a po spracovaní alebo po oprave,
 • v rámci finančného leasingu,
 • dodávané zdarma,
 • dodávané v rámci stavebných a konštrukčných prác,
 • dodávané ako súčasť služby,
 • dodávané do alebo z centrálnych skladov,
 • zásielkový/internetový predaj, atď.

 

ODOSIELANIE TOVARU:

Z hľadiska systému INTRASTAT sa uvádzajú informáciu o tovare EU, ktoré opúšťajú Slovenskú republiku do iného členského štátu /okrem tovaru, ktorý priamo prechádza cez SR, alebo sa tu zastaví z dôvodu súvisiacu s prepravou tovaru/.

 

PRIJATIE TOVARU:

Uvádzajú sa informáciu o tovare EU, ktoré vstupujú na územie SR  /okrem tovaru, ktorý priamo prechádza cez SR, alebo sa tu zastaví z dôvodu súvisiacu s prepravou tovaru/. Predmetom uvedených transakcií je INTRASTAT-SK hlásenie.

 

ČO NIE JE PREDMETOM INTRASTAT:

Čo nie je predmetom INTRASTAT.pdf (59150)

Tovar_nie je predmetom INTRASTAT.pdf (389232)

 

POVINNOSŤ PREDKLADAŤ INTRASTAT:

- za prechádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovného roka prijali alebo odoslali tovar EU v súhrnnej hodnote vyššej ako prach oslobodenia,

- prekročili prach oslobodenia pre prijatie, pre odoslanie alebo pre oba toky.

 

PRAH OSLOBODENIA:

- prach oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie,

- prach oslobodenia pre prijatie - rok 2013 = 200 000 €

- prach oslobodenia pre odoslanie - rok 2013 = 400 000 €.

 

OSLOBODENÉ OD POVINNOSTI PREDKLADAŤ INTRASTAT:

- fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH.

 

VZNIK POVINNOSTI:

- od mesiaca, v ktorom prekeročila prah, vrátane daného mesiaca.

 

ZÁNIK POVINNOSTI:

- spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala v súhrnnej hodnote, ktorá neprevýšila prah oslobodenia, nepredkladá hlásenie v nasledujúcom roku. 

 

Viac, zdroj:

https://intrastat.colnasprava.sk/index.php?page=vsinfo#conieje