Hlásenie platieb fyzickým osobám k 31.12.2011

26.01.2012 10:54

 ZMENA oznamovacej povinnosti podľa Zákona 593/2003 Z.z. § 49a ods. 8!

Oznamovacia povinnosť vzniká každej fyzickej a právnickej osobe ak sa uskutočnila úhrada zdaniteľného príjmu v hotovosti:

- fyzickej osobe,

- úhrada nebola evidovaná v registračnej pokladnici,

- z úhrady nebol zrazený preddavok na daň ani daň,

- úhrada tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5000 €.

Lehota odoslania oznamovacej povinnosti:

- do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila.

 

Tzv. bonzáctvo za rok 2011 je povinnosť podať do 31.3.2012.