Dividendy a odvody do ZP

26.06.2013 09:53

Dividenda

z obdobia

Sadzba v %

Min. vym. základ  pre rok 2012

Max. vym. základ pre rok 2012

Platenie

preddavkov

2011       10/5             339,89 27684 neplatí
2012   10/5 339,89 27684 neplatí
X X Min. vym. základ pre rok 2013     Max. vym. základ pre rok 2013 X
2013     14 0 94320 do 8 dní po vyplatení

 

Súvisiace §_dividendy a zákon 580_2004 Z.z..pdf (49367)

 
Platenie preddavkov na poistné z divident - nové od 1.1.2013

Variabilným symbolom, ak nemá zdravotnou poisťovňou pridelený, je jeho IČO doplnené dvoma nulami spravaŠpecifický symbol sa uvádza v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, pričom RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý sa platba uhrádza a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend. Vyplatené dividendy /výplata musí byť formulovaná ako dividenda/ treba oznámiť ZP  do 8 dní na tlačive:

Výkaz platiteľa divident.pdf (40953)