Cestovné náhrady SZČO - PHM a vlastné motorové vozidlo - odpoveď finančnej správy na dopyt

29.10.2013 09:21

Postupujeme podľa (§ 19 ods. 2 písm. e) cit.:

"výdavky /náklady/ daňovníka s príjmamiy podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu /Zákon o cestovných náhradách/ a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste, ak daňovník na cestovanie využije VLASTNÉ OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO NEZAHRNUTÉ do obchodného majetku, uplatní výdavky /náklady/ do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu /Zákon o cestovných náhradách/.

 

 

 

Odpoveď finančnej správy na dopyt:

SZČO_PHM a súkromné vozidlo.jpg (442078)